Regulamin Sklepu

Regulamin określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedającym, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy kwantowa-przewodniczka.pl prowadzony przez Sprzedającego pod adresem https://kwantowa-przewodniczka.pl.
Sprzedający – Magdalena Burczyk-Gwozdz, kontakt@kwantowa-przewodniczka.pl

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

Adres do korespondencji: Lintforter Str. 91, 47445 Mores, Niemcy
Adres e-mail: kontakt@kwantowa-przewodniczka.pl
Telefon: +4917636372010

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Po stronie Klienta leży zapewnienie warunków technicznych umożliwiających skorzystanie z Usług dostarczanych on-line. Usługi oferowane w formie on-line mogą wymagać dodatkowo:

• Urządzenie z dostępem do Internetu
• Posiadania adresu e-mail;
• Posiadania dostępu do platformy komunikacyjnej wyszczególnionej w opisie Usługi (np. Komunikator Zoom);
• Posiadania mikrofonu oraz kamery umożliwiających kontakt w przypadku Usług konsultacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych, które wymagają bezpośredniej komunikacji;
• Zainstalowania najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
• Włączenia obsługa javascript;
• W sytuacjach gdy zaistnieje taka potrzeba, zainstalowania wtyczki Flash Player;
• Akceptacji plików cookies;
• W przypadku wątpliwości Klient przed dokonaniem zakupu powinien skonsultować się ze Sklepem telefonicznie lub w wiadomości e-mail.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
3. Sprzedający zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
8. Sprzedający przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
10. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz:
• Posiadanie dostępu do Internetu;
• Posiadanie adresu e-mail;
• Zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
• W sytuacjach gdy zaistnieje taka potrzeba, zainstalowanie wtyczki Flash Player;
• Akceptacja plików cookies.
11. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
12. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
13. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
14. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. 
15. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.
16.  Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej Stripe, PayPal lub przelewem bankowym.
2. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedającym umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
2. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
3. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.
4. Usługi on-line świadczone są w terminach określonych w ofercie po dokonaniu zapłaty w przypadku usług polegających na szkoleniach stacjonarnych lub szkoleniach on-line oraz w terminach indywidualnie uzgodnionych z klientem po dokonaniu zapłaty, w przypadku usług polegających na konsultacji.
5. Sesje on-line – świadczone są w formie i terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej Sklepu
6. W przypadku usług polegających na konsultacjach – świadczone są w miejscu, formie i terminie indywidualnie uzgodnionym.
7.  Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.
8. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
9. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji.

§ 7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
2. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedającego stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedającemu do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8 ZAWIERANIE UMOWY

W celu zakupu produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
• dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
• z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
• wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
• zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
• kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
• Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
• Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych lub towarów uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 9 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAKUPU PAKIETÓW (sesji indywidualnych i warsztatów)

1. Kupujący kupuje wybrany pakiet (sesji indywidulanych i warsztatów) w sklepie internetowym. Do zakupu pakietu nie jest wymagane posiadanie konta w sklepie . Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej, udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
2. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
• kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej,
• wybór konkretnej usługi,
• ustalenie terminu realizacji zamówienia,
• dokonanie płatności.
3. Kupujący może przełożyć realizację kupionego pakietu na inny wskazany termin nie później niż na 72 godziny przed terminem realizacji,
4. W przypadku niestawienia się na umówiony termin sesji indywidualnej oraz w przypadku ponad 15 minutowego spóźnienia, spotkanie uznawane jest za odwołane z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
5. Kupujący zamawiający pakiet lub warsztat zobowiązany jest do odpowiedzialności za swoje zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Usługi są zaprojektowane dla osób stabilnych emocjonalnie, nie przyjmujących środków psychotropowych i antydepresyjnych, nie są dla osób borykających się z problemami psychicznymi i wymagających stałej opieki psychologicznej, psychiatrycznej.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan psychiczny Kupującego oraz za efekty związane z wiedzą pozyskaną przez Kupującego w trakcie realizacji zamówionego pakietu. Oferowane pakiety nie mają charakteru porady medycznej, psychiatrycznej lub psychologicznej w rozumieniu medycyny akademickiej.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec.
8. W szczególności za działania siły wyższej należy uważać katastrofalne działania przyrody (np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan) akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego (np. wojny, zamieszki, stany nadzwyczajne) oraz niesprawność połączenia internetowego w trakcie wykonywania usługi leżącego po stronie dostawcy łącza internetowego.
9. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny oraz ustalenia nowego terminu realizacji usługi.

§ 10 Procedura Reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@kwantowa-przewodniczka.pl
Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi.
W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione
W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 11 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń.
Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

Przepisów powyższych nie stosuje się do produktów, które na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi –  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
• o świadczenie Usługi, jeśli Sklep wykonał w pełni Usługę za zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
• w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
• o dostarczenie treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (w tym również umów dotyczących udziału w szkoleniach i warsztatach po ich zrealizowaniu),

§ 12 Zwroty należności

Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:
– anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 
– uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy; 
– uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu

§ 13 Postanowienia Końcowe

1. Sprzedający zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedającemu oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
2.  Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
6. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.
8. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
9. Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022 r.
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.